Política de privacitat

Política de privacitat

D’acord amb l’establert al Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril relatiu  a la protecció de les persones físiques en relació al tractament de les seves dades personals (en endavant, “el Reglament”), i en relació a les dades que els usuaris introdueixin al formulari 'Subscriu-te' l’informem  que:

  • El responsable del tractament de les seves dades es l’Hospital Clínic de Barcelona (en endavant “HCB”), amb  CIF Q0802070C, i domicili a Barcelona, al carrer Villarroel 170. Pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a través de protecciodades@clinic.cat, i seran tractades amb l’única i exclusiva finalitat de gestionar la petició que realitzi a través del Portal Salut.
  • Vostè té dret a accedir a les seves dades, sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió. Així com limitar el seu tractament, oposar-se i retirar els seu consentiment per a finalitats específiques.    Pot exercir aquests drets a través a través del correu electrònic protecciodades@clinic.cat. Així mateix l’informem del seu dret a presentar una reclamació davant de l’Agència Catalana de Protecció de Dades front qualsevol actuació del HCB que consideri que vulnera els seus drets.
  • Les seves dades no es cediran a tercers ni s’utilitzaran per cap altre finalitat diferent a la establerta en el primer paràgraf del present advertiment, a menys que una llei estableixi el contrari o que les dades s’exigeixin per part del Jutge, Ministeri Fiscal o qualsevol ens públic que d’acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades estigui legitimada per exigir-les.
  • A menys que específicament s’estableixi el contrari, serà necessari omplir tots els camps dels formularis, amb dades exactes, completes i actualitzades; en cas contrari, l’entitat podrà fer responsable al usuari dels danys i perjudicis que la introducció d’aquests pugui causar.
  • Quan sigui necessari la prestació del consentiment, aquest s’haurà de donar per una persona amb plena capacitat d’obrar; en cas contrari, el consentiment s’haurà de donar per part del seu representant o tutor legal.
  • Totes les dades és tractaran aplicant les mesures de seguretat de tipus tècnic i organitzatiu establertes per la legislació vigent.
  • Les dades seran conservades mentre vostè estigui subscrit a PortalCLÍNIC, i sempre que una norma amb rang legal ho pugui exigir o sigui necessària la seva conservació per motius tècnics i/o organitzatius.